Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    2010-2015     

Aantal gevonden publicaties : 60   (uit: 944)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0089  
1100 Zaanse Molens
          (2015)    [Ron Couwenhoven]
Dit boek is de opvolger van de bekende molenbijbel en standaard werk Duizend Zaanse Molens van Pieter Boorsma dat in 1951 verscheen. Na jarenlang onderzoek heeft molenkenner Ron Couwenhoven vele honderden nieuwe feiten over de Zaanse windmolens verzameld en 70 molens ontdekt waarvan het bestaan niet bekend was. 1100 Zaanse Molens bevat naast de complete inventarisatie van de gebouwde molens in de Zaanstreek ook algemene beschrijvingen en wordt geïllustreerd met ruim 1000 niet eerder gepubliceerde foto's en illustraties, waaronder unieke aquarellen van molenschilder Jan Kruijver. Het boek bevat ook een uitgebreide brandkroniek, waarin 507 branden zijn geregistreerd tussen 1572 en nu. Daarmee is de bestaande kroniek van Pieter Boorsma met 139 branden aangevuld. Dat maakt 1100 Zaanse Molens tot een uniek boek. Het boek wordt uitgegeven ter gelegenheid van het 90-jarige bestaan van De Vereniging De Zaansche Molen, die zich al sinds 1927 inzet voor het behoud van de windmolens in de streek.
Uitgeverij Noord-Holland;  24,5 x 31; 
 

2. Boeknummer: 0148  
In dienst van de naaste; Geschiedenis Patrimonium 1884-2013
          (2013)    [Rolf van der Woude]

Eon Pers Amstelveen;  17.5 x24.5; 
 

3. Boeknummer: 0164  
Aartse Zaken
          (2011)    [Aart Buijs]

Eigen beheer;  21 x 14; 
 

4. Boeknummer: 0165  
Specerijenmolen De Huisman
Molens -- samengesteld volgens kruidig recept           (2011)    [Ed Pielkenrood, Matthijs Ero]

Zaansche Molen;  21 x 16; 
 

5. Boeknummer: 0183  
de 122 rijksmonumenten van Zaandam
Vaderlandse geschiedenis -- Een ode aan het culturele erfgoed van Zaandam           (2011)    [Pim Smit]

Huys;  28x23; 
 

6. Boeknummer: 0200  
Op Historische Gronden; De geschiedenis van een Zaandamse gracht in nationaal en internationaal perspectief
          (2015-03)    [Henk Roovers]
De geschiedenis van een Zaanse gracht in nationaal en internationaal perspectief. Op 26 januari 1655 maakten de erfgenamen van Cornelis Pietersz. Bleecker een reglement voor de bewoners van het Cornelis Bleeckersven, de huidige Bloemgracht in Zaandam. Zij boden dit ven aan om er huizen op te bouwen. De gracht moest status krijgen door de aanleg van een complex van grote tuinen voor de rijkste inwoners van de streek.De eigenaren versierden de tuinen met beelden naar de Franse mode en ontvingen relaties in hun tuinhuizen. Sommige eigenaren behoorden tot de intellectuele top of speelden een belangrijke financiële rol in de Republiek.Henk Roovers begon in januari 1998 met het onderzoek voor “Op Historische Gronden”. Direct vanaf het begin was voor hem duidelijk, dat het om veel meer moest gaan dan de geschiedenis van een gracht. Het ging er om, deze Zaandamse geschiedenis te verbinden met die van de regio, met die van de Republiek, het latere koninkrijk der Nederlanden, die van Europa en soms zelfs met die van daarbuiten. Tegen deze achtergrond wordt regionale geschiedenis inzichtelijk. Om dit doel te bereiken is 15 jaar lang bronnenonderzoek gedaan in archieven. Het archief waar de meeste gegevens te vinden waren, was natuurlijk het Gemeentearchief van Zaanstad. (Het Oud Rechterlijk Archief van Oost-en Westzaan alleen al bevat bijvoorbeeld meer dan 10.000 aktes.) Daarnaast deed hij in dit archief onderzoek in o.a. de notariële archieven, de belasting-registers, de kerkelijke archieven, de archieven van de dorpsbesturen, de gegevens van het kadaster en de beeldbank. Naast onderzoek in het Gemeentearchief van Zaanstad, werd ook in archieven en musea in Amsterdam, Haarlem, Purmerend, Edam, Leiden, Rotterdam, Den Haag, Middelburg, Terschelling, St. Omer (Fr.), Stockholm en New York onderzoek gedaan. Minutieus speurwerk leverde veel nieuwe gegevens op, die hun weerslag hebben gevonden in dit boek.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  22 x 24; 
 

7. Boeknummer: 0243  
Handboek Ontwerp uw eigen erf; Maak van uw erf het visitekaartje van de gemeente Wormerland
          (2015)   

Gemeente Wormerland en Landschap Nootd-Holland;  22 x 25 x 1,2; 
 

8. Boeknummer: 0252  
De Wilhelminasluis als kunstwerk; Catalogus
Catalogus           (2012)   

Provincie Noord-Holland;  15 x 21; 
 

9. Boeknummer: 0265  
Oneindig veel Hofwijk
          (2011)    [Hoogendoorn, Kuyper, van Wiechen]
In dertig verhalen vertellen de bewonders uit de Hofwijk in Zaandam waar zij trots op zijn in hun buurt.
21 x 21; 
 

10. Boeknummer: 0296  
Goede luiden en gemene onderzaten
Assendelft vanaf zijn ontstaan tot de nadagen van de Gouden Eeuw           (2010)    [Bert Koene]

17,5 x 24,5; 
 

11. Boeknummer: 0310  
De Rafelskaar
Toneelschets uit het Zaanse Molenleven           (2013)    [Historische vereniging Koog-Zaandijk]
Vertaalde tekst van een Zaanse Klucht uit 1950 met cd
15 x 21; 
 

12. Boeknummer: 0372  
Monumentaal Zaandam; Route over de Zaanse Schans en door Zaandam
          (2011)    [Peter Roggeveen]

Stichting Uitgeverij Noord-Holland ism Vereniging De Zaansche Molen en Vereniging Zaans Erfgoed;  25 x 22,5; 
 

13. Boeknummer: 0402  
Zaanse gevels, Zaanse pronk
          (2011)    [Dick Verroen]

Molenmuseum;  21 x 21; 
 

14. Boeknummer: 0454  
Buitenbeentje in het Havenkwartier; een tijdsbeeld uit de jaren 1940-1960 van een buitenwijk van Zaandam
          (2012-01)    [Jan de Jong]

21,0 x 29,7; 
 

15. Boeknummer: 0492  
J.H. Op den Velde; Deelnemer aan het Verzet in de Zaanstreek
          (2013)    [Jan, Hendrik Jan en Wijbrand Op den Velde]
Jan Hen­drik Op den Velde wordt 1 juni 1901 geboren als zoon van Jan Op den Velde en Aagje Kalf. Zij woon­den op het Boeren­pad nr. 4. Groeit op en gaat naar school die hij op 13 jarige leeftijd ver­laat. Bijna gelijk­ti­jdig gaat hij werken; eerst in de werk­tu­ig­bouw maar later kiest hij defin­i­tief voor de elec­trotech­niek. De fam­i­lie ver­huist in 1921 naar de West­z­i­jde waar het bedrijf voor dri­jfriemen geves­tigd wordt. Later wordt hier­aan toegevoegd de lev­er­ing van brand­stof voor de schepen op de Zaan.

Henk komt in 1922 onder de wape­nen bij de verbind­ings­di­enst die dan voorzichtig met radioverbindin­gen exper­i­menteert. Na z’n dien­st­tijd bli­jft hij in de elec­trotech­niek werken.
jh op den veldeDe radio is in opkomst en Henk gaat mee in deze ontwik­kel­ing. Hij bouwt z’n eerste toes­tel al in 1919.

In het huis van zijn oud­ers begint hij met uitzendin­gen te ver­zor­gen; alle­maal nog zeer prim­i­tief en als hij voor nota­be­len een demon­stratie wil geven komt er niet meer dan gekraak uit de luidspreker.

De radiodis­trib­u­tie, ontwikkelt door de Koger A.L. Baul­ing, komt tot leven. In 1925 begint Henk voor zichzelf een fab­riekje voor de fab­rik­age van radiotoestellen. In 1927 start Henk een plaat­selijke cen­trale voor radiodis­trib­u­tie. Belang­stel­len­den moesten zich daar­voor abon­neren. Het min­is­terie van Water­staat geeft de con­cessie via de PTT uit. Bij over­lap­pende gebieden heeft de gemeente een stem.

Hij trouwt in 1930 met Johanna Clasina (Jopie) Hubert en ver­huist naar West­z­i­jde 105 t.o. de Verkade­fab­rieken. Daar komt ook de nieuwe radio­cen­trale. Door dit werk komt Henk in con­tact met vele andere cen­trales in Ned­er­land maar ook in Europa. Hij vliegt regel­matig naar Lon­don waar hij een belang heeft in een cen­trale. Via een lening van dhr. Verkade kan hij de cen­trale van G. Fris in Zaan­dam overne­men. Men vraagt hem ook zich te bemoeien met een cen­trale in Zee­land die niet zo goed loopt.

Onder­tussen groeit het gezin. Zoon Jan wordt in 1931 geboren en Hen­drik Jan ziet in 1933 het lev­enslicht. Tragisch is dat in 1937 het huwelijk met Jopie tot een einde komt. Hij bli­jft zoveel mogelijk con­tact houden met de jon­gens. In 1939 trouwt hij met Fien de Vries. Zij ver­huizen naar West­z­i­jde 140. In 1941 wordt zoon Wijbrand geboren. De cen­trale bli­jft op West­z­i­jde 105 waar mon­teur Hus­s­lage met zijn gezin intrekt.

Illi­galiteit

Henk wordt van­wege zijn exper­tise in radioza­ken al snel betrokken bij ille­gale aktiviteiten in de Zaanstreek. Hij wordt opgenomen in de Orde­di­enst als hoofd tech­nis­che afdel­ing. Door een con­flict aan de top van de Orde­di­enst wordt Henk hoofd van de radio­di­enst. Hij wist con­tact te leggen met de regering in Lon­den. In 1944 ont­vangt hij, via gedropte agen­ten, vanuit Lon­den een spe­ciale zender.

Op twee maart 1944 wordt Henk gear­resteerd en samen met zijn vrouw Fien naar Den Haag overge­bracht. Henk wordt in het kader van het Eng­land­spiel overge­bracht naar Haaren. Fien komt op 23 mei vrij. Henk wordt in sep­tem­ber 1944 (n.a.v. Dolle Dins­dag) via Vught en Sachen­hausen overge­plaatst naar het con­cen­tratiekamp Gros Rosen in Polen. In juni 1945 kri­jgt Fien het bericht dat haar man in het kamp ern­stig ziek is gewor­den en in de zieken­boeg is overleden.

In de buurt waar de verzetshelden uit de Tweede Werel­door­log met straat­na­men geëerd wor­den werd ook naar J.H. Op den Velde een straat­naam ver­noemd.

jh op den veldestraat
1.) de orde­di­enst (od) was in ned­er­land een belan­grijke ille­gale organ­isatie tij­dens de tweede werel­door­log.
2.) het eng­land­spiel was een duitse oper­atie in de tweede werel­door­log, om een geal­lieerd zen­der­netwerk te gebruiken om valse infor­matie te sturen naar het verenigd koninkrijk

Het boek: J.H. Op den Velde. Deel­ne­mer aan het Verzet in de Zaanstreek.

De hier­boven gegeven lev­ens­geschiede­nis van Op den Velde komt uit het boek dat de zonen van J.H. (Henk) Op den Velde, Jan, Hen­drik Jan en Wijbrand, hebben opgeschreven. Het is een herin­ner­ing aan hun vader die radio­pi­onier was in de jaren ’30, die de radiodis­trib­u­tie groot heeft gemaakt dat nog lang na de Tweede Werel­door­log goed heeft gefunc­tion­eerd. En een vader die de oor­logspe­ri­ode niet heeft over­leefd en hen achter­liet met herin­ner­in­gen die nu op papier staan.
jh op den velde boek
Maar die peri­ode 40 – 45 is toch wel het belan­grijk­ste deel van het boek. Twee derde van het boek vor­men de bijla­gen die ver­slag doen van de activiteiten van het Verzet en de plek die Op den Velde daarin had. Voor hen die zich inter­esseren voor de geschiede­nis van het Zaanse Verzet is dit boek een aanrader.

Daar­naast komen er namen langs die vooral na de oor­log in de elec­trotech­niek in de Zaanstreek een rol speelden zoals Sterel & Wechelaar, Hus­s­lage en Fris.

Klomp-Bizzprinf - Amersfoort;  21 x 29,7; 
 

16. Boeknummer: 0510  
Willem Jansen in zwart-wit; Uitgave ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Willem Jansen Stichting te Westzaan
          (2013)    [Jan Mulderij]

Willem Jansen Stichting;  23 x 24; 
 

17. Boeknummer: 0529  
Haar stille verzet; De dagboeken van W.Betjes-van Steen 1940-1945
          (2010-05)   

De Akelei, Assendelft;  10,5 x 30; 
 

18. Boeknummer: 0562  
De Windbrief, gebonden versie nrs. 146 t/m 153
          (2009-2010)   
De Windbrief bevat mededelingen van en informatie over 'De Zaansche Molen' en 'Stichting De Windmolen Compagnie'
Vereniging de Zaansche Molen;  17 x 25; 
 

19. Boeknummer: 0563  
De Windbrief, gebonden versie nrs. 154 t/m 161
          (2011-2012)   
De Windbrief bevat mededelingen van en informatie over 'De Zaansche Molen' en 'Stichting De Windmolen Compagnie'
Vereniging de Zaansche Molen;  17 x 25; 
 

20. Boeknummer: 0564  
Zaans Erfgoed, losse nummers 21 t/m 66, niet compleet
          (2007-2010)   
Kwartaalblad, ook digitaal beschikbaar op https://www.archief-zaanserfgoed.nl
Stichting Zaans Erfgoed;  A4; 
 

21. Boeknummer: 0576  
UITdeZaanstreek Zaans Ruslandjaar 2013
          (2013)    [LassooyDesign BNO, Wormerveer]
In de voetsporen van Czaar Peter. Bezoek het vernieuwde centrum van Zaandam en de Zaanstreek.
Als bijlage verspreid bij het Noordhollands Dagblad, editie Waterland, Kennemerland en Zaanstreek.

Lassooy Design BNO i,s.m. Stichting Marketing Zaanstreek;  A4; 
 

22. Boeknummer: 0583  
Vondsten uit het Zaanse Veen; Veen, glas, molens, hout en handel
Archeologie           (2010)    [Piet Kleij]
Gemeentelijk archeoloog van de Gemeente Zaanstad, Piet Kleij, heeft voor dit prettig en boeiend geschreven boek een selectie gemaakt uit bodemvondsten van de afgelopen 50 jaar. De oudste vondsten dateren uit de IJzertijd, de jongste uit de 19e eeuw. Gevechten met de Romeinen, de middeleeuwse ontginners, de oorlog tegen de Spanjaarden, de armoede van de zeildoekwevers en de rijkdom van de kooplieden, slechts enkele hoofdstukken die deze uitgave tot een waardevol bezit maken.
Archeologie in Noord Holland 3

Uniepers Uitgevers, Hoorn;  21,5 x 26; 
 

23. Boeknummer: 0585  
Natuuratlas Zaanstad
          (2012-10)    [Ron van't Veer; Tom Kistjes; Nynke Sminia]
In de Natuuratlas Zaanstad is op een samenhangende wijze een groot aantal gegevens over de natuur in Zaanstad bijeengebracht. Hierdoor is er voor het eerst een compleet overzicht ontstaan van de natuur in de polder, het water en het stedelijk gebied. Door middel van kaarten, tabellen en foto’s wordt informatie gegeven over de bijna 5000 dier- en plantensoorten die op het grondgebied van Zaanstad zijn aangetroffen. Deze atlas vormt een uniek naslagwerk over de Zaanse natuur voor natuurliefhebbers, beheerders, beleidsmakers en scholieren. Uniek, omdat wij in Nederland geen andere gemeente kennen, waar de aanwezige natuur zo compleet is geïnventariseerd. Uniek ook, omdat één en ander is vervat in een fraai geïllustreerd boekwerk, toegankelijk voor een breed publiek. De atlas is tot stand gekomen met medewerking van alle betrokken terreinbeheerders en dankzij de inzet van talloze vrijwilligers. De gebruikte foto’s zijn grotendeels afkomstig van plaatselijke fotografen. De verzamelde gegevens en de daaraan ontleende kaarten zijn digitaal beschikbaar voor de gemeente Zaanstad en worden benut voor toekomstig milieubeleid en groenbeheer.

Op initiatief van de stichting Natuur- & Milieu Educatie Zaanstreek -nu bekend als Zaans Natuur & Milieu Centrum- verscheen in het najaar van 2012 de Natuuratlas Zaanstad. Daarin werden het Zaanse landschap en de ongeveer 5.000 plant- en diersoorten, waarvan bekend was dat ze daar voorkomen, gedocumenteerd met behulp van beschrijvingen, beeldmateriaal, tabellen en verspreidingskaarten. Nu is de Natuuratlas voor een ieder pér hoofdstuk digitaal te raadplegen én te downloaden.
https://zaansnatuurmilieucentrum.nl/project/natuuratlas-nu-digitaal/

Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Wormer;  24,5 x 35; 
 

24. Boeknummer: 0602  
Zaanlandia 100 jaar
Jubileum -- jubileumuitgave 100 jaar Zaanlandia           (2012)    [leden Zaanlandia]
Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de Zaandamse voetbalvereniging
Zaanlandia;  25x23; 
 

25. Boeknummer: 0614  
Cacao langs de Zaan
De Molens - De Fabrieken           (2011-06)    [Thijs de Gooijer]
De Zaanstreek is een van de belangrijkste industriegebieden van Nederland. De producten van Honig. Alben Heijn en Duyvis zijn in ieder huishouden te vinden. Maar ook veel van de fabrieken die de grondstoffen voor deze bedrijven maken hebben hiergestaan. Honderden industriemolens hebben vele eeuwen ruwe grondstoffen uit de hele wereld verwerkt tot halffabricaten voor de voedselindustrie. De Zaanstreek heeft vanaf de introductie van de cacao in West-Europa een vooraanstaande positie in de cacaowereld gehad en ook veel bijgedragen aan de popularisering van chocolade: van spijs der goden naar de verfijnde lekkernij die wij nu kennen. De verwerking van cacaobonen is gebaseerd op het maalproces in cacao- en specerijmolens, dat aan het eind van de negentiende eeuw in de eerste fabriekjes verder ontwikkeld werd tot het superieure productieproees in de huidige cacaofabrieken.

Na zijn eerdere overzichtswerk Molens langs de Zaan geeft Zaankanter Thijs de Gooijer in Cacao langs de Zaan een overzicht van de historie van de cacao en chocolade in de Zaanstreek: van de tientallen cacao- en chocoladefabriekjes uit het molentijdperk naar de resterende cacaogiganten met hun gezamenlijke productiecapaciteit van een half miljoen ton. Een nuist voor elke geïnteresseerde in cacao, in molens en in de industriële geschiedenis.

René de Milliano;  17 x 24,5; 
 

26. Boeknummer: 0615  
Oude Haaven
          (2012)    [Yvonne de Graaf]
3e boekje over de Buurten in Zaandam
Drukkerij De Top, Koog aan de Zaan;  21,0 x 29,7; 
 

27. Boeknummer: 0634  
Drie Jaar, Drie Maanden, Drie Weken
De jodenvervolging in de Zaanstreek; 14 januari 1942 - 5 mei 1945           (2015)   

Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland;  9 x 15; 
 

28. Boeknummer: 0646  
Poelenburg 2009, een wijk in beweging
          (2010-03)    [Yasemin Bgdadi]
Jaarboek in foto's 2009
Lecturis BV - Eindhoven;  17 x 23,5; 
 

29. Boeknummer: 0684  
Mijn jeugd op het Hanenpad
          (2013-06)    [Ru Metselaar]
De liefde voor de Zaanstreek kreeg ik van huis uit mee en hoewl ik al meer dan 40 jaar elders woon, is mijn belangstelling voor de streek onverminderd groot. Ik heb daarom met veel genoegen de herinnering uit mijn jeugd op het Hanenpad op papier gezet en hoop dat ik met dit familierelaas meer mensen een plezier doe.
Ru Metselaar;  A4 21,0 x 29.5; 
 

30. Boeknummer: 0689  
Scherven; Nazaten van foute Nederlanders over hun familieverleden
Oorlog           (2013)    [Bettina Drion]
Bettina Drion is de kleindochter van een NSB’er. Haar grootvader werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 3 mei 1945,in Kamp Vught geëxecuteerd wegens landverraad en spionage. Haar in 2011 gepubliceerde roman Porselein is op haar grootvaders daden gebaseerd.

In Scherven vertellen Bettina Drion en andere NSB-nazaten over de foute keuzes van hun (groot)ouders. Over het ontkennen of verstoppen van een belangrijk deel van de familiegeschiedenis.
Over de periodes van isolement, eenzaamheid en de identiteitsproblemen. Over de noodzaak die ze voelen om de daden van het “foute familielid” tot op de draad uit te zoeken. Over de loyaliteit naar de foute familieleden en over het gevoel verstrikt te zijn in een verleden dat niet van hen is.
Maar ook vertellen ze over de angst die ze hebben om op hun familieverleden afgerekend te worden en over de opluchting er eindelijk open over te kunnen spreken.

Na de publicatie van Porselein werd Bettina Drion vaak gevraagd of het beter is te zwijgen over het verleden of om dit zwijgen te doorbreken. Deze vraag vormde het uitgangspunt voor Scherven.

Naar schatting tien procent van de Nederlandse bevolking heeft in zijn of haar familie wel een familielid dat “fout” is geweest in de Tweede Wereldoorlog.
De meeste van deze NSB-nazaten zwijgen, vooral uit schaamte, maar soms ook uit verdriet. En dit kan grote gevolgen hebben, want er is sprake van veel onverwerkt leed, enorme schuldgevoelens, trauma’s en ongegronde angsten. In veel gevallen duurt dit voort van generatie op generatie.
Nu de oorlog bijna zeventig jaar achter ons ligt en er steeds minder Nederlanders zijn die de oorlog bewust hebben meegemaakt, is het tijd dat deze zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis bespreekbaar wordt. Zodat de kleinkinderen en achterkleinkinderen van NSB’ers niet langer de hoeven te lijden onder de keuzes van hun voorouders.

Recensie:
In haar boek ‘Porselein’ schreef Bettina Drion de geschiedenis van grootvader Sam en kleindochter Suzan, op basis van haar eigen familiegeschiedenis.

In haar nieuwe boek, ‘Scherven’, beschrijft Bettina in het eerste hoofdstuk de lange weg die zij en haar vader moesten gaan voordat hun in het fictieve verhaal van Sam en Suzan verpakte familiegeschiedenis als boek kon verschijnen. In de volgende hoofdstukken schrijft ze over de levensverhalen van vier mensen waarvan de (groot)vader en/of moeder tijdens de oorlog de kant van de bezetter had(den) gekozen. In deze hoofdstukken staat in aparte kaders informatie over bijvoorbeeld de NSB, de Germaanse SS en Waffen SS, het Nationaal Archief, de Bijzondere Rechtspleging en Werkgroep Herkenning.

Heel herkenbaar is haar moeizame tocht vanaf het moment dat ze zekerheid krijgt over het feit dat haar grootvader bij de NSB is geweest totdat ze in staat is er mee in de publiciteit te treden. Het kost tijd om de waarheid te accepteren, tijd voordat ze aan haar vader naar zijn herinneringen durft te vragen. Hij op zijn beurt heeft tijd nodig om zich dingen te willen herinneren. De zoektocht wordt een poosje stop gezet als haar vaders gezondheid in de knel dreigt te komen en als zij het niet verstouwen kan dat haar grootvader misschien collega’s heeft verraden. Ze gaat pas verder als ze Woody ontmoet met wie ze voortaan op pad kan gaan en haar emoties kan delen. Het fictieve verhaal schept de nodige afstand zodat de feiten die aan het licht komen te hanteren zijn. Toch besluit ze om bij de publicatie van het boek open kaart te spelen en het zwijgen over haar familieachtergrond te doorbreken. En ze is trots op haar vader die door de tocht, hoe moeizaam ook, zijn stugheid achter zich heeft kunnen laten, opgebloeid is en nu naar voren durft te komen, eindelijk zijn schuilhoek uit.

In het verhaal van Christian valt op dat hij pas echt zijn familiegeschiedenis leert kennen als hij het dossier van zijn vader heeft gelezen. Daaruit blijkt dat deze door een buurman aangegeven is, maar dat daartegenover negen andere buurtgenoten voor hem gepleit hebben omdat hij verzetsdaden heeft uitgevoerd. Jammer dat de schaamte en de schuldgevoelens over zijn aanvankelijke politieke keuze kennelijk zo sterk waren dat de trots op zijn latere keuze voor het verzet daardoor tenietgedaan werd en hij over alles gezwegen heeft.

Evenals bij Christian werd voor Anniek een crisis in haar leven het beginpunt van het uitzoeken van haar familiegeschiedenis. Ze kreeg contact met Herkenning, ontving een adres van een therapeute die met de problematiek op de hoogte is, maar ging pas jaren later naar haar toe. Wat haar steeds meer benauwde was dat ze het nooit aan haar kinderen had verteld en ook dat ze niet precies wist wat haar vader in de oorlog had gedaan. Bezoek aan het Nationaal Archief, samen met haar therapeute, gaf duidelijkheid en opluchting. Haar kinderen reageerden ook positief.

De enige die onder eigen naam in het boek voorkomt is Grimbert Rost van Tonningen. Zijn bekende naam heeft hem als kind en in de puberteit veel narigheid bezorgd, die heeft later echter ook deuren voor hem geopend. Hij heeft pas geleidelijk aan begrepen welke ideeën zijn vader en moeder aanhingen, maar er is bij hen geen familiegeheim geweest dat, juist doordat het niet geweten werd, onrust en schade kon aanrichten. Hij prijst zich daar gelukkig mee, evenals met de omstandigheid dat hij niet in oorlogstijd geleefd heeft. Was dat wel zo geweest, dan had hij waarschijnlijk niet aan de druk van de familie kunnen ontkomen. Nu had hij steeds op de goede momenten krachtige personen naast zich die hem konden steunen in het zoeken van zijn eigen weg.
Marianne is het kleinkind van een grootvader die tijdens de oorlog burgemeester was in een gemeente in de Betuwe. Omdat haar ouders nog leven moet er in haar verhaal het een en ander weggelaten worden, ze wil hen niet in problemen brengen. Haar moeder heeft in de internering genoeg nare dingen meegemaakt, al heeft ze zich daar nooit precies over uit gelaten. Marianne lijdt aan een angststoornis die waarschijnlijk terug te voeren is op de verzwegen verhalen in haar familie. Toen ze op internet toevallig gegevens over haar grootvaders veroordeling vond, was dat het signaal om de zaak verder uit te zoeken. Ook voor haar betekende een bezoek aan het Nationaal Archief een opluchting, vooral omdat er ook brieven in de dossiers zaten die een gunstig oordeel over haar grootvader uitspraken.

Bettina heeft met meer nazaten van NSB’ers gesproken, maar zij trokken zich toch op een bepaald moment terug, hetzij op verzoek van familieleden, hetzij vanwege eigen angst de gevolgen niet aan te kunnen, ook al zou hun verhaal onder pseudoniem verteld worden.

Dat maakt duidelijk dat het in 2013 voor sommige mensen nog te moeilijk is om openlijk over het verleden te spreken, vanwege de angst niet begrepen of afgewezen te worden. Het maakt ook duidelijk dat er nog steeds signalen uit de samenleving komen dat mensen op het verleden van hun (groot)ouders afgerekend kunnen worden, ondanks een duidelijke mentaliteitsverandering anderzijds om mensen op hun eigen merites te beoordelen. Bettina en de door haar geïnterviewden vinden het heel belangrijk hun steentje bij te dragen aan een verdere mentaliteitsverbetering.

Uitgeverij Marmer bv - Baarn;  14 x 21,5; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 5 november 2023