Een motorspuit voor de Vrijwillige Brandweer

door Ruud Meijns

Onze eerste motorspuit, gaf 600 liter water per minuut, het was een vierwielige, door paarden getrokken spuit, kon met 3 stralen werken en was begin 1910 in dienst gekomen. Wel bedienden we ook de drijvende motorspuit der gemeente Zaandam, maar de rijdende spuit, evenals de handspuit, waren ons eigendom’.

 (uit: H.L.M. van Heijnsbergen – Brandweerschetsen)

Van de presentatie van zowel de beide motorspuiten werd verslag gedaan in het blad ‘De Prins’. De bijeenkomst vond plaats in de Parkstraat nabij de ziekenbarak en trok veel belangstelling. Op de foto is de motorspuit voor op het land als de motorspuit voor op het water te zien.  (foto: A.J.W. de Veer)

De heren J. J. Ebmeijer en D. Simonsz, oprichters van de Vrijwillige brandweer, hadden ‘Eureka’ als naam gekozen voor de spuit. Zij mochten met voldoening op deze dag terugkijken. De gemeente zal nog zorgen voor een nieuw verblijf voor de spuit aan het Ruyterveer.

Op het landje bij de kerk werd ook een demonstratie gegeven van de capaciteit van beide spuiten. De kracht van de motoren werd met verschillende programma’s getest zodat de spuitgasten wisten hoeveel lengtes brandslang gebruik kon worden.

Nogmaals dhr. van Heijnsbergen; ‘Daar nu de grootere bergplaats voor deze spuit nog niet gereed was, ruimde hij (T. Sabel – red.) in één zijner fabrieken ‘de Zaanstreek’ genaamd, tijdelijk een plaats in. Dat was een olie-, verf- en drijfriemenfabriek.

Nu wilde het noodlot, dat op een Maandagmiddag (14 maart) tijdens afwezigheid van onzen brandweerman in deze fabriek in de olie-afdeeling, bij het verwarmen van olie, brand ontstond, die begrijperlijkerwijze zeer snel om zich heen greep, vooral waar er zich vuur onder de ketels bevond.

Eenige onzer leden waren op het appel verschenen, hadden de motorspuit uit de fabriek gehaald en in werking gesteld maar deze hulp vermocht niets. Het was alsof de reuachtige brand victorie kraaide over zijn succes, alsof het den Braven Teunbaas wilde toeroepen: “Waar zijt gij nu met uw nieuwen instrument?”.

Op 30 april 1910 werd het nieuwe onderkomen van de motorspuit op het Ruyterveer officieel in gebruik genomen.