Zoeken:

Krimp

door Ruud Meijns

Betekenis van Krimp kan zijn:  vermindering van omvang, afname of kleiner worden; een taps toelopende ruimte. Er zijn nog anderen betekenissen mogelijk. En is het nu Het Krimp of De Krimp. Was het een bewoner die Krimp heette of Krimpenburg zoals het ook wel genoemd werd. De beste verklaring is denk ik zoals Zaanwiki het zegt: ‘De naam Krimp hangt mogelijk samen met de vernauwing van de voormalige wegsloot aldaar’.

Slop

Een slop was het doodlopende einde van een smalle steeg of gang waaraan een tot eenkamerwoningen verbouwd pakhuis, werkplaats of stal was gelegen. De mensen leefden er zeer dicht op elkaar in de soms wel 10 tot 12 woninkjes per slop. Uit: Woud van der, Auke (2010), Koninkrijk vol sloppen. Ook wel een voetgangerssteegje of stoepgangetje tussen woningen genoemd.

Als we Krimp en Slop samentrekken krijgen het Krimperslop. Op het Krimp waren er een eerste en een tweede Krimperslop.

Verder lezen

Vier Arbeiderswoningen gered

Aan de Westzijde staan vier houten arbeidershuisjes onder één kap. Woningcorporatie Parteon en Stadsherstel Amsterdam zijn tot overeenstemming gekomen om de woningen aan Stadsherstel te verkopen. Niet alleen blijft dit erfgoed hierdoor behouden voor de toekomst en krijgen de rij woningen hun oorspronkelijk aangezicht terug, ook zijn ze aangewezen als gemeentelijk monument. Foto: gemeentearchief, 1950. Verder lezen

De Verblifa 2

van de redactie

Een nautische vraag dit keer. Michael van Neijenhoff is sinds kort eigenaar van het binnenvaartschip “Verblifa 2”. Het schip is van 1922. In 1950 werd het gekocht door de blikfabriek Verblifa uit Krommenie en herdoopt in ‘Verblifa 2’ en heeft daarna dienst gedaan op de route Krommenie – Velsen voor het vervoer van rollen staal.

Michael heeft twee vragen:

  1. zijn er lezers die zich het schip kunnen herinneren en er over kunnen vertellen en
  2. zijn er nog foto’s van het schip bekend?

Hier zijn enige foto’s van het schip.

 

 

 

Mocht u meer weten of foto’s hebben van het schip neem dat contact op met Michael van Neijenhoff  via: mvanneijenhoff@hotmail.com

 

Algemene Ledenvergadering 2020

Geachte leden van de vereniging Historisch Zaandam,

Evenals vorig jaar is het helaas nog steeds niet mogelijk om aan onze statutaire verplichting te voldoen om voor 1 juli 2021 verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar.
Hoewel het technisch mogelijk is om via een digitale ledenraadpleging of Zoom-meeting toch een Algemene Ledenvergadering te beleggen, hebben wij hier niet voor gekozen.

Wij willen op dit moment volstaan met het publiceren van Jaarverslag 2020 en het Financieel verslag 2020 inclusief de begroting 2021. Jaarverslag 2020

Beide stukken zijn in één pdf-document bijgevoegd.

Ten aanzien van de bestuurssamenstelling zijn Hessel Kraaij en Ruud Meijns dit jaar statutair aftredend. Beiden bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld voor een tweede termijn van vier jaar.

Tevens zijn de leden van de kascommissie beiden aftredend en worden twee nieuwe kandidaten gevraagd.

Alles wijst er op dat we mogelijk in de tweede helft van dit jaar u weer kunnen uitnodigen voor een ledenbijeenkomst. In die bijeenkomst zullen wij bovengenoemde stukken en de besluitvorming over de herbenoeming van de bestuursleden alsnog formeel ter goedkeuring aan u voorleggen.
Mocht u bezwaren tegen deze procedure hebben, dan verzoeken wij u ons dat voor 2 juni a.s. per e-mail aan ons kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

Hessel Kraaij, secretaris.

Noodorganisatie Zaandam

door Ruud Meijns

September 1944 beginnen de Duitsers voedsel uit Nederland weg te halen en te transporteren naar die Heimat. De bevrijding was nog maar net begonnen, het grootste deel van Nederland was nog bezet. Door het weghalen van voedsel ontstaan in Nederland en dus ook in de Zaanstreek voedseltekorten. In het westen van het land dreigt zelfs hongersnood.

In Zaandam wordt door de NSB-burgemeester Vitters in december een nood-organisatie in het leven geroepen. Deze organisatie probeert een antwoord op  de nood te geven. Het bedrijfsleven werkt zoveel mogelijk mee door producten te leveren. Ook schoolbesturen proberen waar zij kunnen  voor de kinderen iets van vermaak te organiseren.

De illegaliteit zag kans door een samenbundeling van de verschillende groepen de nood voor een groot deel te leningen.

vanaf het allereerste begin lopen binnen de Noodorganisatie de boven- en ondergrondse activiteiten door elkaar. De Binnenlandse Strijdkrachten kraken levensmiddelen bij Duitse instanties en zwarthandelaren. 

Fabrieken van levensmiddelen leveren goederen aan illegale vrachtrijders die voorzien zijn van legale ambtelijke opdrachten met handtekeningen van Vitters en de Ortskommandant van Purmerend onder wie nu ook de Zaanstreek ressorteert. Via de Centrale Keuken zorgt de organisatie voor een eerlijke verdeling van de schaarse goederen, waarbij het vanwege de BS gevormde Vrouwen Hulp Comité een zeer voorname rol speelt.’[1]

Foto: De Centrale Keuken Verder lezen

De Braderie van 1952

door Ruud Meijns

Dat was nog eens een zomer, een spektakel zoals nooit tevoren was gezien in Zaandam. De hele Zaandamse middenstand stond buiten op het trottoir haar waren te verkopen. Al maanden van gonsde het rond dat de braderie er ging komen. In bedrijven, winkels e.d. werden plannen gemaakt om zo goed mogelijk voor de dag te komen op dit verkoopfeest.

Men wilde wel eens laten zien dat er niet alleen in Amsterdam veel te koop en te beleven was. Drie dagen lang 12, 13 en 14 mei trokken meer dan 200.000 mensen langs de kramen en attracties.

Een jaar eerder was men al met de voorbereiding begonnen. Het idee overgenomen uit Zwitserland en al in Nederland gezien in Almelo. Dit zou ook in Zaandam aan de middenstand worden  aanbevolen om de verkoop te stimuleren. In januari waren al 100 inschrijvingen binnen. Gegadigden konden een ruimte reserveren vanaf 2 meter. Gemiddeld was er 7,5 meter besteld en in totaal was er al in januari voor ruim 800 meter aan ruimte vastgelegd.

 

Er werd de hele nacht hard gewerkt zoals hier bij Edison in de Westzijde. Verder lezen

De Twee Steegjes

 door Ruud Meijns                 

Er lagen in de Westzijde eens twee steegjes, ze lagen er want ze zijn er nu niet meer. De ene is opgeheven en de ander heeft een andere naam gekregen. Het gaat om de Haagsesteeg en de Schipperssteeg. Op het kaartje is mooi te zien hoe ze tussen de Westzijde en  het Zaanwater inlagen.

Ter oriëntatie: nr. 156 de muziekhandel van Steijn, 158 Dil vishandel, de Haagsesteeg en 160 een woonhuis. Dan de Schipperssteeg.

Verder lezen

De Eerste (openbare) Fröbelschool

door Ruud Meijns

Wethouder Mever wilde niet meer spreken van een bewaarschool, dat was uit de tijd vond hij. Vanaf nu spreken we over Voorbereidend Onderwijs vertelde hij tijdens de opening van de Eerste openbare Fröbelschool aan de Koning Williamstraat op zaterdagmiddag 28 juni 1930.

Het schooltje is vandaag beter bekend onder de naam ‘De Vier Wieken’. De wethouder was bijzonder blij dat nu alle problemen bij de totstandkoming achter de rug waren en we dit mooie gebouw in gebruik konden nemen. Want deze gemeentelijke fröbelschool was een lang gekoesterde wens van het gemeentebestuur.

Verder lezen

1 mei 1892

 30 april 1892

Op 30 april 1892 werd aangekondigd dat de bijeenkomst op 1 mei in het kader van de 8-urige werkdag gehouden zal worden op het Krimperven en niet op een land bij de Oostzijde. Aanvang is vier uur ’s middags, toegang 10 cent. Spreker zullen zijn: Jb. Leguit, D. de Clerq en F. van der Goes.

Zoals gewoonlijk wierpen belangrijke gebeurtenissen hun schaduw vooruit. Het Zaanlandsch Nieuws en Advertentieblad hoopte dat de 1 mei viering vooral zou gaan over de politieke rechten van den werkman en minder een poging om de ‘reeds gapende kloof tusschen standen en klassen nog groter te maken’.

De in 1881 opgerichte Sociaal-Democratische Bond (SDB) van Domela Nieuwenhuis roept bij de 1 meiviering in 1892 al op tot een achturige werkdag. Verder lezen

Wordt Historisch Zaandam ‘Club van het jaar 2021’?

Onze vereniging doet dit jaar weer mee aan de ‘Club van het jaar 2021’ verkiezingen, georganiseerd door Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport biedt sport- en cultuurverenigingen kennis, een netwerk en financiële ondersteuning. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst.

Het zou fijn zijn als u ook meestemt om onze vereniging mee te laten profiteren van de ondersteuning door Rabo ClubSupport. Dat kost u hooguit twee minuten van uw tijd. Klik hier om naar de website te gaan https://www.clubvanhetjaar.nl/ en stem op Historisch Zaandam (Provincie Noord Holland, Gemeente Zaanstad, Cultuurclub, categorie overige). Stemmen kan nog tot 24 mei.

Twitterberichten