Privacy

Wat is de vereniging Historisch Zaandam ?

Het doel van de vereniging Historisch Zaandam is het bevorderen van kennis over het verleden en het daardoor onderhouden van de belangstelling en waardering voor het heden en de toekomst van Zaandam. Het vanuit historisch bewustzijn bevorderen van contacten tussen (groepen van) inwoners van Zaandam en anderszins het leveren van bijdragen aan de gemeenschapszin van de inwoners en bedrijven, gevestigd in Zaandam. Het leveren van een bijdrage aan het behoud, herstel en gepast gebruik van historisch erfgoed van Zaandam en het versterken van de identiteit van Zaandam als aanjager van de economische geschiedenis van de Zaanstreek. De vereniging Historisch Zaandam staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71079920. Het correspondentieadres is Galjoenstraat 24, 1503 AS Zaandam, secretariaat@historischzaandam.nl

Om onze leden en relaties zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bewaren wij uiteraard ook bepaalde persoonsgegevens. De vereniging hecht grote waarde aan ieders privacy en gaat dan ook uiterst zorgvuldig om met de gegevens die met ons gedeeld worden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel we dit doen en wat je rechten zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet gesteld worden.

Welke persoonsgebonden gegevens registreren wij ?

Persoonsgegevens

• Lidnummer

• Aanhef (heer/mevrouw)

• Voornaam of voorletters • Tussenvoegsel • Achternaam

• Adres • Postcode • Woonplaats

• Telefoon • E-mailadres

• Aanvangsdatum lidmaatschap • Einddatum lidmaatschap

Waarvoor hebben wij deze gegevens nodig ?

Wij registreren persoonsgebonden gegevens voor het administratief beheer van het ledenbestand de ledenadministratie en het behalen van de doelstelling van de vereniging. De informatie van het ledenbestand wordt beheerd in een beveiligde omgeving en is uitsluitend toegankelijk voor de leden van het bestuur van de vereniging. Bij het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging worden de persoonsgegevens overgezet naar een afzonderlijk bestand van oud-leden. Dit bestand wordt uitsluitend gebruikt voor het uitnodigen van oud-leden bij bijzondere evenementen.

Website

Ook op onze website https://www.historisch-zaandam.nl worden gebruikersgegevens verzamelt. Dit gebeurt met Google Analystics. Uw persoonlijke informatie (IP-adres) wordt geanonimiseerd door zogeheten ‘IP-masking’ alvorens die wordt verwerkt en is dus niet gebonden aan uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan informatie over de bezoekersaantallen, pagina-views en duur van de websitebezoeken. Ook kunnen op de website van Historisch Zaandam contactformulieren worden gebruikt voor bijvoorbeeld aanmeldingen voor bijeenkomsten. Deze gegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor de behandelende bestuur- of commissieleden en worden niet gearchiveerd anders dan voor geanonimiseerde statistische informatie. De website van Historisch Zaandam maakt geen gebruik van cookies. Berichten op de website van Historisch Zaandam kunnen ingesloten (enbedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website bezoekt en valt derhalve buiten de privacyverantwoordelijkheid van Historisch Zaandam.

Gebruik van foto’s op de website en in nieuwsbrieven

Foto’s welke worden genomen tijdens activiteiten van Historisch Zaandam beschouwen wij als verslaggeving c.q. vrijheid van meningsuiting en zullen onder stilzwijgende toestemming worden gepubliceerd. Indien een persoon op een dergelijke foto niettemin bezwaar maakt tegen publicatie, zullen wij de betreffende foto zo spoedig mogelijk van de website verwijderen. Indien Historisch Zaandam een foto van een persoon specifiek wil publiceren, bijvoorbeeld in het bijzonder gericht met het doel de herkenbaarheid naar onze leden te vergroten, zal Historisch Zaandam altijd eerst aan de betreffende persoon toestemming tot publicatie vragen.

Welke rechten heeft u op inzage en aanpassing van persoonsgegevens ?

Alle gegevens welke door Historisch Zaandam in een bestand worden geregistreerd (al dan niet in digitale vorm) worden door uzelf aangedragen, door bijvoorbeeld door het invullen van een aanmelding lidmaatschapsformulier. In het kader van de privacywetgeving heeft u een aantal bijzondere rechten: • Recht op informatie en inzage: u kunt te allen tijden opvragen welke gegevens we van u hebben verwerkt en waar we deze voor gebruiken. • Recht op rectificatie: als gegevens aangepast moeten worden, bijvoorbeeld omdat er een tikfout is gemaakt of u bent verhuisd, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen en zullen wij de wijziging(en) zo snel mogelijk doorvoeren. • Recht op ‘vergetelheid’: zodra we geen wederzijdse verplichtingen (meer) hebben, kun u vragen of wij zo snel mogelijk, dan wel zo snel als de wet dit toelaat (bijvoorbeeld vanwege bewaartermijnen van financiële informatie), uw persoonsgegevens verwijderen. • Recht op overdraagbaarheid: u kun ons opdracht geven uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij. Niet van toepassing bij Historisch Zaandam. • Recht van bezwaar: wilt u niet dat wij uw gegevens gebruiken? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens, zodra het VHZ-lidmaatschap is beëindigd. Bent u geen VHZ-lid maar hebt u wél bepaalde gegevens met ons gedeeld bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief of registratie als oud-lid, dan geldt dit uiteraard zo snel mogelijk nadat u kenbaar hebt gemaakt dat u wilt dat we stoppen met het gebruik van uw deze persoonsgegevens.

Slotverklaring

Het bestuur van Historisch Zaandam neemt de privacy van haar leden en relaties uiterst serieus en zal deze privacyverklaring dan ook regelmatig toetsen aan de bestaande en nieuwe wetgeving. Voor de beveiliging van privacygevoelige informatie zoals bijvoorbeeld ledenbestand zijn interne administratieve processen en veiligheidsprotocollen opgesteld. Wijzigingen in het privacy-beleid bij Historisch Zaandam zullen altijd direct gepubliceerd worden op korte termijn verwerkt op in de publicatie op de website van Historisch Zaandam.

Het Privacy beleid van Historisch Zaandam is voor het laatst vastgesteld op 25 juni 2018.