De bouw van de Bullekerk – Een bijzonder privilege

Zo ging dat in de 17e eeuw.  De burgers van ‘Zaardam’ wilden een eigen kerk aan de Westzijde van de Zaan bouwen en kregen daarvoor toestemming van de Staten van Holland en West-Friesland op 4 juli 1640. En de toestemming ziet er zo uit – (een deel):

Dit staat allemaal in het boek met ruim 500 bladzijden met dit soort besluiten over verzoeken.

Als u het kunt lezen staat er ook nog dat ze zelf de centen bij elkaar moesten zoeken ‘sonder daer toe iemandt anders lastigh te vallen’. Ze moesten dat in eigen kring oplossen.

 

En hij staat er nog steeds,  De Bullekerk, en hij is a.s. zaterdag open op Monumentendag.

foto: Stadsherstel 

 


Voor de liefhebbers hier nog de transcriptie van bovenstaand stukje tekst door Henk Kroes.


 

458 BESONDERE PRIVILEGIEN, VAN

CONSENT ENDE AUTHORISATIE, VANDE ED: GROOT-MOG: HEEREN

Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, verleent aen Schepenen ende Re geerders vande West-zijde van Zaardam, om Penningen op Intrest te moghen lichten, tot opbouwinghe van haer Kerck, die sy Bouwen aen de West-zijde van Zaardam voorsz, den 4 July 1640.

Aen de Ed: Groot: Mog: Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt.

Vertoonen met behoorlijcke reverentie/ Schepenen ende Regeerders vande West-zijde van Zaardam/ dat sy Supplianten jegenwoordigh aldaer doen Bouwen een bequame nieuwe Kerck/ de welcke hun een groote somme Geldts sal komen te kosten/ / ‘t gene onder hun selven ende hare Gemeente sal gevonden werden/ sonder daer toe yemandt anders lastigh te vallen: bevindende sy Supplianten/ dat tot vol-treckinge vande Opbouwinge der voorsz. Kercke/ nootsaeckelick by hun eenige sommen van Penningen sullen moeten werden opgelicht/ ende ten eynde ‘t selve mette beste ordre ende seeckerheyt mach werden ghe-effectueert/ soo ver-soecken sy Supplianten hier mede gantsch onderdanighlijck/ adt uwe Ed: Groot: Mog: ghelieven hen specialicken te Octroyeren/ omme ten sine als boven te mog-hen oplichten soodanighe Penningen/ als noodigh bevonden sal werden/ en dat sulcx oock by haer navolgers in Offitio/ voor goedt gekent ende gepresenteert sal moeten worden/ sonder eenige contradictie/ ‘t welck doende/ Ec.

In Margine stondt Geappostileert. 
Uit: Besondere privilegien ende handvesten verleent aen d’inwoonders van Westzaanden en Crommenie. Waer in zijn begrepen d’ingesetenen van Zaardam aen de westzijde vande Zaan, Koogh, Zaandijck, Wormerveer, ‘t west-end van Knollendam, Westzaanden aen den Regel, Crommenie en Crommenie-dijck etc – Zaardam, Joris Jacobsz, 1661.